https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มรภ.รอ.รวมน้ำใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติประเทศลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี,อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,ผู้ข่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีและคณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมน้ำใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติประเทศลาว #สานรักจิตอาสา # อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอบพระคุณข่าวจากอาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มรภ.รอ.จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

อาจารย์ ดร. พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ให้นักศึกษาใหม่เข้าใจถึงระเบียบและแนวทางการศึกษาและเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเอาใจใส่และการดูแลในเรื่องการเรียนและการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะ ให้นักศึกษาใหม่เกิดความพร้อมและมีความสัมพันธภาพอันดีงามต่อเพื่อนร่วมคณะ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตนและเรียนรู้ระบบการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ่านเพ่ิมเติม >>>

มรภ.รอ. จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม”ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า” มีการทำกิจกรรม”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นมันปลา จำนวน 67 ต้น บริเวณรอบสระแก้วราชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

วันที่ 1  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  ของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะครุศาสตร์  โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น   ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยเนื้อหา และความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่าง อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนในสถานศึกษา

เมื่อ เวลา 13.49 น. วันที่ 31 กรกฎาคม  2561  ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนในสถานศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยสำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อม อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 60 พรรา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ท่านชยันต์ ศิริมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II 2018 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

อธิการ มรภ.รอ.เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์”สภากาแฟ”

วันที่ 17 ก.ค. 61 ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์,อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์”สภากาแฟ”จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ซึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.ร่วมพิธีรำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด งาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด งาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” ณ บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนเพื่อส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนชาวร้อยเอ็ดเป็นผู้รำจำนวน 11,101 คน อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู

วันที่16 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.09 น. อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานในอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์  ดาแก้ว   กล่าวรายงานในการจัดโครงการครั้งนี้  พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง.. อ่านเพิ่มเติม >>>