https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มรภ. รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ cyber security and social media ซึ่งจัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยการรู้สานสนเทศ การรู้สื่อ การรับรู้ ICT และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องเรียน 9706 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้การต้อนรับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ดร.พูนสุข จันทศิลป์ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดร.สัญชัย ฮามคำไพ (ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน ได้กล่าวว่าทางคณะฯได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาแพทย์สหรัฐอเมริกาในการฝึกการทำงานในบริบทท้องถิ่นชนบทและพื้นที่ห่างไกลบริการทางการแพทย์ชั้นสูง ดังนั้นจึงมุ่งแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการที่มีความต้องการในการพัฒนาร่วมกัน โครงการความร่วมมือต่างๆที่สามารถทำได้ เช่น การให้ทุนวิจัยทางด้านการแพทย์/พยาบาล/สาธารณสุข การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การแพทย์จากสหรัฐอเมริกา การส่งนักศึกษาและบุคลากรจากไทยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สหรัฐอเมริกา การรับนักศึกษาแพทย์และคณาจารย์จากสหรัฐอเมริกามาลงพื้นที่ศึกษา ฯลฯ ดังนั้นแล้วการเดินทางมาพบปะกันครั้งนี้จึงถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>

คอนเสิร์ตดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 7 “องค์อัครศิลปินแห่งสยาม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดคอนเสิร์ตดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 7 “องค์อัครศิลปินแห่งสยาม” ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ปกครอง ได้ร่วมชมคอนเสิร์ตและให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนอีกด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ข้างอาคารดนตรีเเละนาฏศิลป์ อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. คว้ารางวัล อันดับ 3 การประกวดหุ่นฟางยักษ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัล อันดับ 3 การประกวดหุ่นฟางยักษ์ ในเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ เข้ารายงานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ จัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เวทีสร้างสรรค์ศิลปะที่เปิดให้เยาวชนและประชาชน มาแสดงฝีมือทำหุ่นฟางยักษ์ มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมอย่างเนืองแน่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม“กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 ” เราทำความดี ด้วยหัวใจยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สำหรับท่านที่บริจาคโลหิตยังมีของที่ระลึกให้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 12 สถาบันเข้าร่วมโรงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

ค่ายภาษาอังกฤษ “Fun with English Camp 2017”

ภาพบรรยากาศของความสนุกสนานกับ ค่ายภาษาอังกฤษ “Fun with English Camp 2017” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรและผู้นำค่าย โดย ผศ.สนธยา น้อยวังคลัง / อ.ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา  13.39 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานเปิดโครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล  มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภณณ์  พันทวี ผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  มีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

ท่านอธิการบดีขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

วันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายปราโมทย์ ทองสา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปี2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกีฬามันปลาเกมส์ ครั้งที่ 18

มื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย องค์การนักศึกษา ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มันปลาเกมส์” ครั้งที่ 18 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายชัชชา บุญสะอาด นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อ่านเพ่ิมเติม >>>

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 07.39 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ   ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งห้องการเงิน) และขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าชมการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม >>>