https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561  อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีสโมสรบุคลากรเป็นผู้ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้  และมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รักษาการผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550 อ่านเพิ่มเติม >>>

สาขาวิชาภาษาจีน มรภ.รอ. จัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์ชุติพร นครศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านวัฒนธรรมอาหารและด้านศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ณ ลานอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ พระนาคปรกเมืองไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 09.39 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุม  A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยมีคณาอาจารย์  คุณครู ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก… อ่านเพ่ิมเติม >>>

โครงการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ

เวลา  09.09 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบอรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ   โดยมี อาจารย์อารยtรัตน์  ชารีแสน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกคณะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน  ซึงได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร…มาอบรมให้ในกิจกรรมทั้ง 2 วัน อ่านเพ่ิมเติม >>>

มรภ.รอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. อาจารย์ ดร. การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ Dr. He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อและคณะ จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้เข้าเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมร่วมพบปะพูดคุยและวางแผนแนวทางในการทำความร่วมมือด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาครู “ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาครู “ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครู โดยมี ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้ง และอาจารย์ ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่นักศึกษาสาชาวิชา สังคมศึกษา ขั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 90 คน ผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) มิติใหม่ สำหรับวิชาชีพครูโดยวิทยากร อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รอง ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้มีการเรียนรู้จาก case Studyฝึกปฏิบัติ ถอดบทเรียน ฝึกปฏิบัติการร่วมคิด ร่วมวางแผน เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคสติสนทนา เป็นการอบรมที่สนุกมาก ได้ทั้งความรู้ แรงบันดาลใจดีๆ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆมากมาย ที่จะนำไปใช้ในวิชาชีพครูต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>

ฝ่ายประกันคุณภาพ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม ตามระบบ COSO และเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำหรับการทำหน้าที่ตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคูณครูผู้ฝึกซ้อม ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ให้การส่งเสริมด้วยดีเป็นลำดับมา อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จากอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

มรภ.รอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม อ่านเพิ่มเติม >>>

จัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ครั้งที่ 1 และได้ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันอุดมศึกษามาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” จากนั้นได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทักษะการเขียนโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม โดยท่านวิทยากรมากด้วยประสบการณ์ อาจารย์คชษิณ สุวิชา ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งใจกับการเขียนโครงการมาก ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>