เอกสารรายงานการปรชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2560)

Post by Worasit Nugoolgan
on 10 พฤศจิกายน 2560

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมรองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>>รายละเอียด<<<

มรภ.รอ. ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณฯ พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม

Post by sumreng
on 06 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณฯ พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเมตตาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยอ็ด ได้ถวายการต้อนรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาโดยมีครูอาสาในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 5 จำนวน 7 คน คือ อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย อาจารย์คมศิลป์ พลแดง อาจารย์อณิสณี แทนอาษา อาจารย์ธวัชชัย ศิลปโชค ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม อาจารย์ชัชวาล สร้อยกุดเรือ อาจารย์อุมาพร ไวยารัตน์ อาจารย์พิริยา พิทยาวัฒนชัย และอาจารย์ทักษพรสุทธิธรรม  และในการนี้ได้นำนายปริญญา ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียกว่า “ครูปี” ที่กำลังจะเดินทางภายในเดือนธันวาคม 2560 เข้ากราบรายงานตัวอย่างไม่เป็นทางการ อ่่านเพ่ิมเติม >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งล่ามภาษามือ

Post by sumreng
on 31 ตุลาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งล่ามภาษามือ สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 02 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พ.ย. 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ

Post by sumreng
on 16 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

Post by sumreng
on 02 พฤศจิกายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มารายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน มารายงานตัวในวันที่ 3 มกราคม 2561  อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ)

Post by sumreng
on 16 ตุลาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Post by sumreng
on 31 ตุลาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

Post by sumreng
on 12 ตุลาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

- ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและผดุงครรภ์
- ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพบาบาลและสุขภาพจิตและจิตเวช
- ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

Post by sumreng
on 31 ตุลาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Post by sumreng
on 12 ตุลาคม 2560

ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สังกัด ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>