https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Post on 09 กรกฎาคม 2561
by sumreng

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>