แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Post by sumreng
on 24 มิถุนายน 2560

แบบสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งบกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด…

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Post by sumreng
on 24 มิถุนายน 2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด…

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Post by sumreng
on 24 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
อ่านรายละเอียด >>>

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการประกวดราคาจ้างปรับปรุง

Post by sumreng
on 24 มิถุนายน 2560

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน( Term of reference )การประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา อ่านรายละเอียด…

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน( Term of reference )การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา อ่านรายละเอียด…

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน( Term of reference )การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา อ่านรายละเอียด…

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน( Term of reference )การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพัก 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา อ่านรายละเอียด…

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2

Post by sumreng
on 24 มิถุนายน 2560

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2 อ่านรายละเอียด >>>

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่

Post by sumreng
on 24 มิถุนายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————————————————–

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-bidding ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น อ่านรายละเอียด…

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่้าง (รายการครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2

Post by sumreng
on 24 มิถุนายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่้าง (รายการครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 รายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงเครืองฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

Post by sumreng
on 24 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงเครืองฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด >>>