https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

24 เมษายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Post on 06 พฤศจิกายน 2560
by sumreng

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี ชื่อโครงการ การจ้างที่ปรีิกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ อ่านรายละเอียด >>>