https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร

Post by sumreng
on 28 พฤษภาคม 2561

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด >>>

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง

Post by sumreng
on 28 พฤษภาคม 2561

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 23 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล

Post by sumreng
on 17 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม >>>

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปรกวดราคา การจ้างซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล อ่านเพิ่มเติม >>>

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 20 มีนาคม 2561

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง อ่านเพิ่มเติม >>>

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post by sumreng
on 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง

Post by sumreng
on 19 มีนาคม 2561

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

            ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๑ 

 ชุด

อ่านเพิ่มเติม >>>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

Post by sumreng
on 02 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Post by sumreng
on 19 มีนาคม 2561

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป              ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๑ 

 ชุด

อ่านเพิ่มเติม >>>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

Post by sumreng
on 26 เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 26 เมษายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 16 มีนาคม 2561

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง อ่านรายละเอียด >>>

รายละเอียด งวดงาน อ่านรายละเอียด >>>

รายการประกอบแบบ อ่านรายละเอียด >>>

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4-5-6 อ่านรายละเอียด >>>  ตารางเปล่า ดาวน์โหลด >>>

แบบโครงสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,แบบงานสถาปัตย์ครุภัณฑ์ ,แบบระบบดับเพลิง ,แบบระบบไฟฟ้า ,แบบระบบสายล้อฟ้า ,แบบระบบสุขาภิบาล ดาวน์โหลด >>>