https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

20 พฤษภาคม 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องตรวจ หู ตา ปาก จมูก

Post by sumreng
on 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องตรวจ หู ตา ปาก จมูก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว ดำ และสี)

Post by sumreng
on 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว ดำ และสี) ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post by sumreng
on 24 ตุลาคม 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซอื้จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจาก แก้ไขชื่อโครงการและวงเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเปลี่ยนแปลงแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนมุัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดห้องประชุมขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม

Post by sumreng
on 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดห้องประชุมขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นความถี่ spectrum analyzer

Post by sumreng
on 24 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นความถี่ spectrum analyzer ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องวัดคลื่นความถี่ spectrum analyzer ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

Post by sumreng
on 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Post by sumreng
on 24 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อตู้เก็บหุ่น (1 ชุด มี 9 ใบ)

Post by sumreng
on 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อตู้เก็บหุ่น (1 ชุด มี 9 ใบ) ตำบลแกะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาจง อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

Post by sumreng
on 24 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post by sumreng
on 30 ตุลาคม 2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1

Post by sumreng
on 24 ตุลาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๑ เครื่อง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด >>>