https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกทักษะหัตถการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

Post by sumreng
on 20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกทักษะหัตถการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ    ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกทักษะหัตถการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้  อ่านรายละเอียด >>>

   

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

Post by sumreng
on 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม

Post by sumreng
on 03 พฤศจิกายน 2560

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารประกวดราคาจ้าง อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

Post by sumreng
on 13 พฤศจิกายน 2560
  1. ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา อ่านรายะเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว

Post by sumreng
on 03 พฤศจิกายน 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารประกวดราคาจ้าง อ่านรายละเอียด >>>

 

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Post by sumreng
on 06 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี ชื่อโครงการ การจ้างที่ปรีิกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
on 03 พฤศจิกายน 2560

ประกวดราคาจ้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารประกวดราคา อ่านรายละเออียด >>>

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง

Post by sumreng
on 03 พฤศจิกายน 2560

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬากลางแจ้ง อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารประกวดราคาจ้าง อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 250-300 นิ้ว

Post by sumreng
on 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ขนาด 250-300 นิ้ว ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอีย >>>

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร

Post by sumreng
on 03 พฤศจิกายน 2560

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารประกวดราคาจ้าง อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

Post by sumreng
on 01 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>