ประกาศผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ดังนี้

๑. นางวสาวอรวรรณ หัตชัย
๒. นางสาวกิติยากร หงส์ทอง
๓. นางสาวกชกร ภูมิศรี

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกมันปลา ๒ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถ้าไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕