ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ยเอ็ด มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
– นางสาวอรวรรณ หัตชัย

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันอังคาร ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถ้าไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕