ประกาศผลการสอบคตัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายกิจการสิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้