รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุุคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด