รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุุคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง : วิศวกร สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด