รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๖๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.