ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
– ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
– ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา ดังนี้