รับสมัครเพื่อตัดเลือกบชุคคลเข้าเป็นลูกจ้างสรายวัน สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงคน์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้