ผลการคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ