ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา