รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา จำนวน 3 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลับราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหาระุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ตำแหน่ง บริกร
ตำแหน่ง แม่บ้าน