กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 30 เม.ย. 65 ผ่านระบบออนไลน์ ดังกำหนดแนบ

Meeting ID : 843 9553 3535
Passcode : 2022