คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล จากผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและพนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล
จากผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและพนักงานราชการ

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล
จากผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและพนักงานราชการ