ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์