ประกาศ งดใช้สนามกีฬากลาง ระหว่างวันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2565

ด้วยสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการ ” พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565 ” เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญและความเป็นมาของตราประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สนามนกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศให้ งดใช้งาน สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 22 – 27 กรกฎาคม 2565