คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพหน่วยงาน ภายใต้กิจกรรม : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม  พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพหน่วยงาน ภายใต้กิจกรรม: การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 12 กรกฎาคม 2566  มีอาจารย์ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ต่างสถาบัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา  โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาการ ใน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แข่งขันทักษะ  E-Sports – DTB RERU Championship (RoV) จำนวน 31 ทีม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แข่งขันทักษะ การผสมเครื่องดื่ม Cocktail ในหัวข้อ สมุนไพรไทย  ภายใต้ธีม ร้อยเอ็ดพาราไดซ์  จำนวน 7 ทีม โดยมีเครือข่ายโรงเรียน/วิทยาลัยในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี