ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การยุบเลิกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๖