พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 11.30 น.-17.00 น.ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเข้าสู่การศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับผิดชอบ โดยมี รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

ในการนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินวาน ข้อเสนอแนะ ให้

กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดข้างเคียง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงปลูกขมิ้นชัน ณ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนเดินทางกลับ


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี