การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(309)/2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(309)/2565 โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพัน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี