การประชุมทำความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ

ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมทำความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ **ในรูปแบบ On-site ณ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ๑ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด **รูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom — ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โพสต์โดย Bina Jariyapon เมื่อ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2022