การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 8(315)/2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 8(315)/2565 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมโดยมีเนื้อหาของการประชุมในทิศทางที่พัฒนาและนำเสนอหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อบังคับในการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพด้วย

ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด