ต้อนรับณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับขอต้อนรับและขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและวิทยานิพนธ์ร่วมกันณ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี