โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครู สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานของโรงเรียนและรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กหรือ ปฐมวัย นับว่ามีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยเริ่มต้นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้เป็นวัยทองของชีวิตที่ต้องการการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ในการส่งต่อไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือประชากรที่สมบูรณ์ของประเทศ และมีกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษา อาจจะเกิดจาก ความสามารถทางด้านภาษาที่อาศัยกิจกรรมต่าง ๆ มาร่วมช่วยกัน เพื่อสนับสนุนให้เด็กเกิดสติปัญญาในด้านภาษามากขึ้น


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีส่งข้อความ
Skip to content