การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ ครั้งที่9/2566 ได้รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาการ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพด้วย

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ ครั้งที่9/2566
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566