การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3(174)/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3(174)/2565 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลิตา พิมทา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2565” จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านปรบมือร่วมแสดงความยินดีด้วยการประชุมได้มีวาระการประชุมในการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา