การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565


วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (CB9) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน ส่งเสริมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และการแถลงข่าวตามวาระโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินการต่อไป


ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา