การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 7(314)/2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 7(314)/2565 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ การประชุมมีเนื้อหาของงานที่จะได้ดำเนินการจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม และในทิศทางที่พัฒนาและนำเสนอหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้ง online และ onsite


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี