ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการสวนปัสสาวะชาย ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการสวนปัสสาวะชาย ดาวน์โหลด

คุณลักษณะหุ่นฝึกปฏิบัติการสวนปัสสาวะชาย ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางหุ่นฝึกปฏิบัติการสวนปัสสาวะชาย ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด