ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ และ IoT ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ และ IoT ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,300,000.00 บาท ตามรายการดังนี้


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดททดลองระบบสมองกลฯ ดาวน์โหลด

คุณลักษณะชุดทอลองปฏิบัติการระบบสมองกลฯ ดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง บก06 ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด