ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 980,000.00 บาท ตามรายการดังนี้


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ Download

คุณลักษณะคุรภัณฑ์ชุดประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ Download

ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง บก.06 Download

เอกสารประกวดราคา Download