ยกเลิกประกาศ | ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อต้นขาหลัง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อต้นขาหลัง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจาก มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงขอยกเลิกประกาศตามระเบียบฯ ข้อ 56 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว