ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ

  • ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ Download
  • แบบปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ Download
  • บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (ปร 4 5 6 ) Download
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (บก01) Download
  • รายละเอียดประกอบและงานครุภัณฑ์ Download
  • ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน Download