ประกวดราคาซื้อตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)