ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)