ประกวดราคาซื้อตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา