ประกวดราคาซื้อตู้แช่อุณหภูมิ -20 องศา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)