ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และ IoT

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และ IoT ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลอภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว