ประกวดราคาซื้อชุกปฏิบัติการด้านอาหารสันตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านอาหารสัตว์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจัดซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 920,414.00 บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่ร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้