ประกวดราคาซื้อชุดทดลองแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 825,000.00 บาท (แปดเสนสามหมื่อห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้