ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะใส่สายให้อาหาร จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อหุ่นฝึกทักษะการใส่สายให้อาหาร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัด้วยเอ็ด จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 640,000.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้