ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางสรีรวิทยาพืช เมล็ดพันธุ์ ดิน น้ำ และปุ๋ย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางสรีรวิทยาพืช เมล็ดพันธุ์ ดิน น้ำ และปุ๋ย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 990,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้